Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

ОРГАНИЗАЦИЈА

ПОЧЕСЕН НАУЧЕН ОДБОР

Проф.д-р Магдалена Антова Велевска
Проф.д-р Милица Ивановска
Проф.д-р Снежана Бошњаковска
Прим.д-р сци Димитар Котевски

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Ред.проф.д-р Весна Димовска Јорданова, претседател
Д-р Илјаз Исмаили
Д-р Ѓулистана Марковска
Д-р Снежана Божиновска
Д-р Дејан Ристески м-р сци
Д-р Драган Андоновски
Д-р Нади Рустеми
Д-р Билјана Костовска
Д-р Владимир Попоски

НАУЧЕН ОДБОР

Вон.проф.д-р Каролина Блажевска Бужаровска, претседател
Вон.проф.д-р Милена Голубовиќ
Доц.д-р Весна Челева 
Науч.сор.д-р Емилија Ѓошевска Даштевска
Асс.д-р Беким Татеши д-р сци
Д-р Снежана Зечевиќ м-р сци
Асс.д-р Христијан Дума
Асс.д-р Ирина Богданова

Техничка поддршка

Асс.д-р Наташа Трпевска Шекеринов
Асс.д-р Игор Исјановски м-р сци
Асс.д-р Јана Нивичка Ќаева

Техничка организација на конгресот

TA NEW WAYS OF TRAVEL
Рената Донева
Е-mail: renata@newwaysoftravel.com.mk