Македонско лекарско друштво

zom

Лекарска комора

zom

Туристичка агенција

zom

Витроген

zom

ОРГАНИЗАЦИЈА

ПОЧЕСЕН НАУЧЕН ОДБОР

 • Проф.д-р Милица Ивановска
 • Насл.вон.проф.д-р Каролина Блажевска Бужаровска
 • Проф.д-р Невенка Лабан Гучева
 • Д-р Владимир Попоски

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

 • Ред.проф.д-р Весна Димовска Јорданова, претседател
 • Насл.доц.д-р Христиан Дума
 • Прим.д-р Илјаз Исмаили
 • Д-р Ѓулистана Марковска
 • Д-р Снежана Божиновска
 • Д-р Драган Андоновски
 • Проф.д-р Страхил Газепов
 • Д-р Билјана Костовска д-р сци
 • Д-р Нади Рустеми

НАУЧЕН ОДБОР

 • Ред.проф.д-р Милена Голубовиќ, претседател
 • Виш науч.сор. д-р Емилија Ѓошевска Даштевска
 • Насл.вон.проф.д-р Весна Челева Марковска
 • Насл.доц.д-р Беким Татеши
 • Асс.д-р Ирина Богданова д-р сци
 • Насл.доц.д-р Наташа Шекеринов
 • Насл.доц.д-р Игор Исјановски
 • Д-р Снежана Зечевиќ м-р сци

Техничка поддршка

 • Асс.д-р Јана Нивичка Ќаева 
 • Д-р Ана Трпеска Бошкоска
 • Д-р Андријана Петрушевска 

Работно време на пултот за регистрација:

 • Петок, 30-ти Септември:     8,00-19,00ч
 • Сабота, 01-ви Октомври     8,00-19,00ч